කොමසාරිස් (වැඩ බලන)


එච්. එම්. ඩබ්. ජී. දිසානායක මයා

ඉඩම් පරිපාලනය දෙපාර්තමේන්තුව
ඕර්ස්හීල්
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026 2222031
Fax: 026 2227413
Email : land@ep.gov.lk

OrgChart

Work Plan
Scheme of Recruitment

Comments

දැක්ම
සියළුම රජයේ ඉඩම්ලාභීන්ට නීත්‍යානුකූලව ඉඩම් අයිතිය ලබාදීම.

මෙහෙවර
රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව සාධාරණ ලෙස ඉඩම්ල ස්වභාවික සම්පත් උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සහතික කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1   :  රජයේ ඉඩම්වල අයිතිය තහවුරු කිරීම.
      
අරමුණු
- රජයේ ඉඩම්වල පදිංචි බලපත්‍රකරුවන් ගණන වැඩි කිරීම.
- රජයේ ඉඩම්වල පදිංචි දීමනාපත්‍රකරුවන් ගණන වැඩි කිරීම.
      
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   :  රජයේ ඉඩම් ආදායම් උත්පාදනය හා වැඩි දියුණු කිරීම.
     
අරමුණු
- නව බදු ඒකකයක් ඉඩම් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව තුළ ස්ථාපිත කිරීම.
- ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල තුළ ද බදු ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම.
- සියළුම බදු ඒකක ජාලගත කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   :  සංවර්ධන  කාර්යයන් සඳහා රජයේ ඉඩම් වෙන්කිරීම.
     
අරමුණු
- රජයේ ඉඩම් පිළිබඳ දත්ත පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම.
- සංවර්ධනය සඳහා සුදුසු ඉඩම් හඳුනා ගැනීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   :  ආයතනික සංවර්ධනය සහ පාලනය.
     
අරමුණු
- e-Slims පද්ධතිය හරහා ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ වීම.
- ඉඩම් සම්බන්ධ තොරතුරුවලට පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වීමට අවස්ථාව ලබාදීම.

© Provincial Planning Secretariat - EPC