පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


M.K.M. මන්සූර් මයා

අධ්‍යාපන  දෙපාර්තමේන්තුව

ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel : 026-2222106
Fax : 026-2222871
e-mail: education@ep.gov.lk

OrgChart

දැක්ම
උචිත ඉගෙනීම් පරිසරය මඟින් සහ ගුරුවරුනගේ ක්ෂෙත්‍ර පිළිබඳ කළමණාකරුවන්ගේ වෘත්තීමය ශක්තිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම තුළින් සිසුන්ට සමාන හා සාධාරණව සාරධර්ම සහ විශ්වාසයෙන් යුතු රැකියා අවස්ථා අරමුණු කරගත් අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම.

මෙහෙවර
සම්පත් වලින් පිරිපුන් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර සුදුසුකම් සහිත පුරවැසියන් .

ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර - 1 : ප්‍රාථමික හා ද්වීතියික අධ්‍යාපනය සාධාරණත්වයෙන් යුතුව ලබා ගැනීම සහ සහභාගිවීම.
      
අරමුණු  
- වයස අවු.5 සිට 16 දක්වා ළමුන් පාසල් වල ඇතුලත් කිරීම තහවුරු කිරීම.
- විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ළමුන්ගේ සහභාගීත්වය තහවුරු කිරීම.
- පාසල් අධ්‍යාපනයට ඇතුළත් නොවන දරුවන් සඳහා නොවිධිමත් වැඩසටහන් ඵලදායි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම තහවුරු කිරීම
      
ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර - 2 : සිසුන් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම සහ සාධන මට්මද වර්ධනය කිරීම.
      
අරමුණු
- අවශ්‍ය උපක්‍රම සහිත ඉගෙනීමේ පහසුකම් සහිත ප්‍රාථමික අංශයට අදාළ පංති කාමර ලබා දීම
- උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඉගෙනීමේ පංති කාමර ගොඩනැගිලි සහ ඉතිරි උපකරණ ලබා දීම
- ඉගෙනීම්, ඉගැන්වීම් කි්‍රයාවලිය සඳහා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණවේදය ප්‍රවර්ධනය කිරීම
- ද්වීතික සිසුන්ගේ සාධන මට්ටම ප්‍රවර්ධනය කිරීම
    
ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර - 3 : සිසුන් අතර සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ හුරුපුරුදු
      
අරමුණු
- ඵලදායි සෞඛ්‍ය පරිසරයක් සෑම පාසලකම තිබීම තහවුරු කිරීම
- ප්‍රමාණවත් ජල හා සෞඛ්‍ය පහසුකම් සියළු පාසල් වල තිබීම තහවුරු කිරීම
    
ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර - 4 : ශිෂ්‍යන්ගේ සහ ගුරුවරුන්ගේ මෘදු හැකියාවන් සහ සමාජීය හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම
      
අරමුණු
- විෂය සමගාමි ක්‍රියාවලිය තුළින් ශිෂ්‍යයන්ගේ හා ගුරුවරුන්ගේ මෘදු හැකියාව සහ සමාජීය හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම
    
ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර - 5 :  භාෂා දැනුම සහ ගණීත දැනුම ප්‍රවර්ධනය කිරීම
      
අරමුණු  
- සියළුම ශිෂ්‍යාවන් භාෂාව හා ගණිතය පිළිබඳ විෂයන්වල විශිෂ්ඨත්වය හිමිකර තිබීම තහවුරු කිරීම
- පාසල් වලට නොයන ළමුන්ගේ භාෂා දැනුම සහ ගණිත දැනුම හිමිකර ගැනීම තහවුරු කිරීම

ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර - 6 : ආයතන සුදුසුකම් සංවර්ධන සහ පාලනය
      
අරමුණු
- අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය අනුව ගුරුවරුන්ගේ කුසලතාවය ප්‍රවර්ධන කිරීම
- විදුහල්පතිවරුන්ගේ සහ අධ්‍යාපන නිලධාරින්ගේ සුදුසුකමින් යුත් කුසලතාවයන් ශක්තිමත් කිරීම
- පාසල් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
- අධ්‍යාපන ආයතන වල ඵලදායිතාවය වර්ධනය කිරීම
- ආයතන වල ලබා ගැනීම්, වැඩ සටහන්, සැලසුම් නිරික්ෂණය කිරීම සහ ඇගයීම් කිරීම

© Provincial Planning Secretariat - EPC