පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


PD Cultural 2020

එස්. නවනීතන් මයා

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2220076
Fax: 026-2220036
Email :culture@ep.gov.lk

 

තොරතුරු නිලධාරී


වී.ගුනබාලා මහතා

 

Mob  : 077-6622326

OrgChart

Performance Report

Vision
An organization sustaining multicultural society enriched with ethics, peace and harmony.

Mission
Preserve traditional heritages and cultural values and transform the society to respect multicultural nature through strengthening the capacities of relevant institutions in a sustainable manner.

E1S 01 01 2020சகல சமயத்தவர்களினதும் பிரதானமான சமய விழாக்களை கொண்டாடும்  பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தின்  செயற்றிட்டத்தின் கீழ் பௌத்த மதத்தவர்களின் மதக்கடமையாகிய “பிரித் ஓதும் நிகழ்வு” 2020.01.10ஆம் திகதி கிழக்கு மாகாண பண்பாட்டலுல்கள் திணைக்களத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.     

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC