පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


එස්. නවනීතන් මයා

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2220076
Fax: 026-2220036
Email :culture@ep.gov.lk

 

OrgChart

Advertisment 

Tamil Literature Festival  Eastern Province -2020

 

Details & Applications

Tamil 


Sinhala Literature Festival  Eastern Province -2020

 

Details & Applications

Sinhala 


Art Competition -2020

 

Details & Applications

Sinhala 


Debate Competition -2020

 

Details & Applications

Sinhala 


Government Servants competition -2020

 

Details & Applications

Sinhala 


Literary Circular -2020

 

Details & Applications

Sinhala 


Photography Festival -2020

 

Details & Applications

Sinhala 


Short Story -2020

 

Details & Applications

Sinhala 


Short film Circular - 2020

 

Details & Applications

Sinhala 


Vision
An organization sustaining multicultural society enriched with ethics, peace and harmony.

Mission
Preserve traditional heritages and cultural values and transform the society to respect multicultural nature through strengthening the capacities of relevant institutions in a sustainable manner.

Thrust Area - 1   :  Preservation of multicultural values.
      
Goals
- Promoted cultural events, rituals and art.
- Promoted and conserved religious faith among respective religious followers.
- Promoted traditional art forms among multi ethnic communities.
- Ensured optimum utilization of mobilized resources with balanced approach to meet development targets.
      
Thrust Area - 2   :  Uplifting standards of artists and art societies.
      
Goals
- Encouraged provincial level authors for quality publications.
- Encouraged and motivated young artists in the use of modern technology.
- Encouraged Provincial art societies for performing art productions.
    
Thrust Area - 3   :  Preservation of endangered cultural heritage and antiques.
      
Goals
- Conserved traditional and cultural heritages.
- Established fully equipped infrastructure facilities for preserving antiques and promoting art forms.
    
Thrust Area - 4   :  Strengthening reconciliation among different communities.
      
Goals
- Improved language skills in other than mother tongue.
- Created sustainable reconciliation within the province through culture.
    
Thrust Area - 5   : Institutional development and governance.
      
Goals
- Strengthened capacity of cultural officers and department.
- Documented provincial cultural data and information.
- Performance of institutions, programme and project monitored and evaluated.
- Circulars, guidelines and recommendations complied with and implemented.

1

பொது நிர்வாகம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சின் தேசியஉற்பத்திதிறன் செயலகத்தினால் 2019ஆம் ஆண்டு நடாத்தப்பட்ட “தேசிய உற்பத்திதிறன் போட்டி-2018”ன் போது தேசிய மட்டத்தில் சிறப்பு சான்றிதழ் மெச்சுரை (Special Commendation) பெற்றமைக்கான சான்றிதழ் மற்றும் கேடயம் வழங்கும் நிகழ்வு திருகோணமலை மாவட்ட செயலகத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் திருகோணமலை மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் திரு. கே. அருந்தவராசா, திருகோணமலை மாவட்ட செயலக திட்டமிடல் பணிப்பாளர் திருமதி.எஸ்.பரமேஸ்வரி சிரேஸ்ட கலாசார உத்தியோகத்தர் வி.குணபாலா, தேசிய உற்பத்தி திறன் செயலகத்தின் மாவட்ட இணைப்பாளர் ஜனாப்.எம்.நுஸ்றி ஆகியோர்  பங்குபற்றியிருந்தனர்.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC