පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


PD Agri 2020

වෛද්‍ය. එස්. එම්. හුෙසෙයින් මයා

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
කන්නියා පාර
වරෝදය නගර්
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2220366
Fax: 026-2222665
Email : agriculture@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ආර්. හරිහරන් මහතා

 

Mob :  077-6149129

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

දැක්ම
ජනතාවගේ ජිවන තත්වය උසස් කිරීම උදෙසා කෘෂිකාර්මික සම්පත් හා අවස්ථාවන් උපයෝගි කර ගනිමින් එයින් උසස් ඵලදායිතාවය ළඟා කර ගැනීම.

මෙහෙවර
ගොවි ප‍්‍රජාවගේ දායකත්වයෙන් නවීන තාක්ෂණික ක‍්‍රම උපයෝගි කර ගනිමින් වාණිජකරණය හා කෘෂිකර්මය පදනම් කර ගෙන රැකියා ව්‍යවසායකත්වය සංවර්ධනය කිරීම තුළින් ආහාර සුරක්ෂිභාවය හා සාරධර්ම වෙළඳසැල් පරිසරයක් හා හිතෛෂි ආහාර නිෂ්පාදනය සහතික කිරීම.

ප‍්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1 : තිරසාර නිෂ්පාදනය හා ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීම.
      
අරමුණු
- ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍යයන් භාවිතා කිරීම.
- වගා තිව්රතාවය වැඩි දියුණු කිරීම.
- ආරක්ෂිත කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත්වලට යොමුවීම.
- ජලය හා පාංශු සංරක්ෂණය.
      
ප‍්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2 : පෝෂ්‍යදායි හා ආරක්ෂිත ආහාර සුරක්ෂිතභාවය.

අරමුණු
- විෂ රහිත ආහාර සහිත ගෘහ ඒකකයන් ඇති කිරීම.
- වාණිජ මටිටමේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම.


ප‍්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3 : කෘෂිකර්මාන්ත වාණිජකරණය හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය
      
අරමුණු
- බහු වාර්ෂික බෝග යටතේ අතුරු බෝග වගාව හදුන්වා දීම
- බෝග විවිධාංගීකරණය ප‍්‍රවර්ධනය
- කෘෂි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
- ගොවිපල යාන්ති‍්‍රකරණය
- වාණිජ බෝග ගම්මාන පිහිටුවීම (පළතුරු, ධාන්‍ය, එළවළු
- අගය එනතු කිරීම තුළින් ප‍්‍රාථමික කෘෂි නිපැයුම් සංවර්ධනය


ප‍්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4 : යහපාලනය තුළින් ආයතනික සංවර්ධනය.
      
අරමුණු
- භෙෘතික සම්පත් සහ ආයතනික යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම
- කුසලතා පරිපූර්ණ පුහුණු තාක්ෂණික නිලධාරීන්
- වැඩිදියුණු කළ අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් පද්ධතිය
- චක‍්‍රලේඛ හා මාර්ගෝපදේශයට අනුකූලව කි‍්‍රයා කිරීම
- පළාත් කෘෂිකර්ම ව්‍යවස්ථාව සකස්කොට එය පිළිපැදීම

E1S 03 04 2019

'Drugs Free Nation' Oaths program was held on today (03-04-2019) at the Department of Agriculture(EP) conference hall. The Programme was Presided by Provincial Director Agriculture Dr. S.M,Hussain.

This Programme was Arranged for the H.E President Maithiripala Sirisena's Policy on 'Drugs Free Nation'. At this event Mr.R.Hariharan(DPDA), Mrs.G.Partheepan(Accountant) Mrs.Liyanage(Administrative Officer ) and other staffs attended the program.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC