Stations for The Officers Probation Unit

No Name of the Officer Telephone No Station/DS Division Telephone No of Station Police Division Telephone No. of Police
                        Trincomalee
1 JM. Nihas 077-4334705
075-5009544
1. Probation Unit
2. Kinniya
026-2222840
026-2236163
Kinniya 026-2236222
2 JM. Nihas 075-2209524 Town & Gravets 026-2220028 1. China Bay
2. Harbour
026-2233222
026-2222308
3 RMIS. Indika (PO) 077-9592758 1. Gomarankadavala
2.Padhavisripura
026-2225033
025-2255235
1. Gomarankadavala
2.Padhavisripura
026-2255032
4 A. Sutharshini (PO) 077-6109835 Town & Gravets 026-2220028 1. Heard Quartes
2. Uppuveli
-
5 A. Rathan (PA) 077-9597417 Morawewa 026-2225836 Morawewa 026-2227223
6 MAM. Riyas (PA) 077-9944380 Kinniya 026-2236163 Kinniya 026-2236222
7 T.Uthayaraja 077-2297180 Kuchchveli 026-2252635 1. Kuchchaveli
2. Pulmoddai
026-2252622
026-2252222
                        Batticaloa
1 T.Gananasaundary 776510470 Batticola Judicial - All division -
2 A. Balaranjan 775197359 Kattankudy - Kattankudy -
3 M.I.S. Fairosea 776288033 Kattankudy - Kattankudy -
4 K. Ravichandran 775965765 Probation Office, Batticola - - -
5 M.Sureshkumar 774849745 Manmunai North, Batticola - Batticola -
6 A.Shanthaluxmanan 772374359 Eravur Pattu - Eravur -
7 R. Kalyani 776093741 Eravur Pattu - Eravur -
8 S.Manivannan 776161780 Eravur Town - Eravur -
9 T. Nilaxy 772423347 Manmunai North - Batticola -
10 P.Chathirakanthan 718381157 Manmunai South, Eruvil pattu - Kaluwanchikudy -
11 S. Kamalathasan 778158095 Porativu Pattu - Vellavely, Kaluwanchikudy -
12 C.Vijayaruby 754290509 Manmunai Pattu - Kattankudy -
13 N. Ruthrammurthy 776528954 Manmunai West - Vavunatheevu, Ayyithyaalai, Kokkaddicholai -
14 V. Kannan 773672916 Porativu Pattu - Vellavely, Kaluwanchikudy -
15 M.Varatharajan 773838638 Manmunai West - Vavunatheevu, Ayyithyaalai, Kokkaddicholai -
16 K. Vidya 756660031 Manmunai South, Eruvil pattu - Kaluwanchikudy -
17 P. Neethithevan 770206099 Manmunai South West - Kokkaddicholai, Kaluwanchikudy -
18 S.Arulanandam - Manmunai South West - Kokkaddicholai, Kaluwanchikudy -
19 S.Selustin Regal 773206670 Probation Office - - -
                        Valaichenai
1 Mrs. Baskaran Selvi 771348156 Koralaipattu Central (K.P.C) 776179685 Valaichenai 0262257709 0262257347
2 Mr.M.Fairoos 716250086 Vaharai 653654357 Vaharai 777444728 0653658244
3 Mrs.R.Chandrakala 770583223 Oddamavadi 652257716 Valaichenai 642257709
4 Mr.R.Vickneswaran 779009628 Koralaipattu 652257236 Valaichenai & Kalkudah 652257709
5 Mr.K.Thirumaran 772054290 Valaichenai - - -
                        Pottuvil
1 Mr.G.Sasikaran (POIC) - - - - -
2 Mr.K.Jeyathas (PO) - Pottuvil - - -
3 Mr.M.I.M.Uwais (PA) - Laguhala - - -
4 Mr.T.Thushyanthan (PA) - Office - - -
5 Mr.M.I.M.Haniffa (OES) - Office - - -
                        Ampara
1 Mr.M.A.Lal Kumara (POIC) 714499300 Probation Office Ampara 632224983 - -
2 Mr.C.P.Santha Kumara (PO) 7144442835 D.S.Office Ampara 632240121 Damana 632240195
3 Miss. B.M.Irangani Bandara(PO) 718000203 D.S.Office Uhana 632250354 Uhana Bakkiella Center cahp 0632250354 0632222228 0633632544
4 Mr.B.C.C. Dilhani (PO) 719971660 D.S.Office Ampara 632222284 Ampara Inginiyagala 0632222222 0632242022
5 Mr.N.B.Ramani (PA) 711756764 Probation Office Ampara 632224983 - -
                        Dehiattakandiya
1 Mr.A.M.Lalith Rathnapala 711264286 Dehiattakandiya Probation Office 272250407 - -
2 Mr.B.K.S.Karunarathna 718181120 D.S.Office Dehiatakandiya 272250177 Dehiattakandiya -
3 Mr.S.W.R.M.K.N.Bandara 714010981 D.S.Office Padiyathalawa 632246035 Padiyathalawa -
4 Mr.W.R.Devika Samanlatha 718401316 Probation Office 272250407 - -
5 Mr.K.D.I.Manori Thilakarathna 715591576 Probation Office 272250407 - -
                         Kanthale
1 Mr.A.C.M.Farhan 779228493 Thambalagamuwa 0262248033 0262248035 Thampalagamam 262248022
2 Mr.N.G.Sumith Deepal 7182424220 Kanthale 262234234 Kanthale 262234222
3 Mr.M.Mujahith 772589026 Kanthale 262234234 Van Ela 262234245
                        Kalmunai
1 Mr.S.Sivakumar 774794758 Probation Unit Kalmunai 672224655 - -
2 Mr.T.Mathiyalagan 771589954 Kalmunai Tamil Divition 672229599 Kalmunai -
3 Mr.V.Arulrajah 754282370 Navithanvely 672224580 Central Camp -
4 Mr.M.N.Rafass 756809130 Sainthamaruthu - Kalmunai -
5 Mr.M.C.M.Ishsq 752766857 Kalmunai Muslim Division - Kalmunai -
6 Mrs.S.Sasidash 776942631 - - - -
7 Mr.S.Janarthanan 771310042 Navithanvely - Central Camp -
8 Mr.S.B.Sathyaseelan 778399170 Kalmunai Muslim Division - Kalmunai -
9 Mrs.M.S.Nasfi Shifana 772080484 Sainthamaruthu - Kalmunai -
10 Mr.P.Sivanantham 750590460 Kalmunai Tamil Divition - Kalmunai -
11 Mr.N.G.Abdul Kamal 779490648 Probation Unit Kalmunai - - -
                         Sammanthurai
1 Mr.A.Uthumalebbe 777411656 - - - -
2 Mr.AGS.Waseema 756779334 - - - -
3 Mr.S.Sivakumar 775523186 - - - -
4 Mr.S.Amirthalingam 779573071 - - - -
5 Mr.YBM.Lafir 771010013 - - - -
6 Mr.R.Vijitharan 776692920 - - - -
7 Mrs.A.Thasleema 771822142 - - - -
8 Mrs.K.Malarvathani 7718140320 - - - -
9 Mrs.T.Vinothini 778776432 - - - -
10 Mrs.N.Urmila 773431211 - - - -
11 Mrs.S.L.Thareefa 752919827 - - - -